Àrea Clients

Servibroker li ofereix a vostè com a client sa possibilitat d'accedir de forma exclusiva a s'informació concernent a ses seves pòlisses contractades i interactuar amb so sistema.

Per tenir accés a sa base de dades [haurà de registrar-se com a usuari de s'aplicatiu a través de s'enllaç existent en es botó 'Àrea Clients' a sa capçalera web. Se li facilitarà un login i un password perquè pugui accedir per pic primer. Si ja aquesta registrat se li permetrà en aquesta pantalla modificar sa seva contrasenya si ho desitja.

Un pic s'hagi identificat, es sistema li donarà accés en una pantalla de consulta.

En aquesta pantalla, tendrà accés a modificar ses seves dades personals i a consultar ses pòlisses, es darrers rebuts i es sinistres que posseesqui. Podrà sol·licitar online es canvis que crea oportuns.

Per modificar ses dades personals haurà de pressionar s'enllaç habilitat per tal fi, li mostrarà un pantalla des de sa qual podrà esmenar possibles errors o bé efectuar modificacions. Perquè facin efecte es canvis realisats haurà de pressionar es botó de 'Enviar'.

Des d'aquesta pantalla de consulta de pòlisses, rebuts i sinistres, pressionant s'enllaç existent, pot sol·licitar a través de sa pantalla que apareixerà:

  • Modificar sa domiciliació bancària
  • Modificar es risc assegurat
  • Declaració de sinistre
  • Baratar sa forma de pagament
  • Recordi que ha de pressionar es botó de 'Enviar' un pic efectuat sa sol·licitud perquè aquesta prosperi.


Segons ses modificacions que desitgi efectuar li facilitam una sèrie de documents en diversos formats que podrà descarregar, emplenar i posteriorment remetre-mos per correu electrònic com a document adjunt. Per això, pot visitar sa secció de documents , on podrà descarregar: parts amistosos per sinistres d'actuacions i de diversos, tramitacions d'altes i de baixes de membres per pòlisses de col·lectius, i molts altres que puguin esser-li d'utilitat.