Assegurança de vida

S'assegurança de vida permet que sa seva família mantengui es seu nivell de vida en cas que Un. mori o quedi invàlid a conseqüència de malaltia o accident: es capital assegurat podrà emprar-se en despeses familiars, hipoteques i manlleus personals, educació des fills, etc.

S'assegurança de vida de Servibroker ofereix compensació econòmica en cas de:

  • defunció
  • invalidesa total i permanent
  • incapacitat professional
  • doble capital en cas de mort / invalidesa total i permanent per accident
  • triple capital en cas de mort / invalidesa total i permanent per accident de circulació
  • pot incloure prestació addicional en cas de defunció o invalidesa total i permanentea juntament amb es cònjuge.
  • malalties greus
  • rendes en cas de gran dependència
  • despeses de sepeli
  • etc.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a definir una assegurança de vida a mesura de ses seves necessitats personals i familiars, en cobertures i capitals.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!