Assegurança d'accidents

Ets accidents corporals en ets àmbits privat i laboral poden causar defunció o invalidesa, i afecten ses nostres vides familiars. Protegesqui ses necessitats econòmiques de sa seva família en cas d'accident durant ses 24 hores des dia, tot s'any, amb un cost molt baix.

S'assegurança d'accidents Servibroker li permet seleccionar ses cobertures i es capital assegurat que millor s'ajusten a ses seves circumstàncies personals i familiars:

  • defunció
  • capital addicional en cas de defunció d'assegurat i cònjuge en es mateix accidenti
  • invalidesa absoluta i permanent
  • invalidesa parcial
  • despeses d'assistència sanitària
  • etc.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a seleccionar s'assegurança d'accidents que s'ajusta a ses seves necessitats personals i familiars.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!