Assegurances de vehicles

Tots es vehicles que integren es seu patrimoni, siguin o no a motor, són susceptibles de causar danys o lesions a tercers. Per aquest motiu, encara que no anàs obligatori disposar d'un segur per qualcun des seus vehicles, sí és aconsellable protegir es seu patrimoni personal i familiar enfront de ses potencials reclamacions que pugui sofrir conseqüència des seu ús. En Servibroker, li assessorarem sobre sa millor fórmula per assegurar cadascun des seus vehicles particulars, oferint-li perhom d'ells lluna solució a mesura de ses seves necessitats.

Visiti s'apartat de sa nostra web corresponent an es seu vehicle i s' informi de què podem oferir-li. Si necessita amplicar aquesta informació, contacti amb Servibroker i li solucionarem qualsevol consulta.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!