Assegurança responsabilitat civil mèdica

Es professionals i centres mèdics necessiten assegurances de responsabilitat civil que protegesquin es seus patrimonis enfront de ses reclamacions de pacients i familiars que segueixen cresquent any rere any.

Tots dos col·lectius estan obligats legalment d'acord amb s'article 46 de sa Llei 44/2003, de 21 de Novembre, d'Ordenació de Professions Sanitàries segons es qual 'es professionals sanitaris que exercesquin en s'àmbit de s'assistència sanitària privada, així com ses persones jurídiques o entitats de titularitat privada que manllevin qualsevol classe de servicis sanitaris, vénen obligats a subscriure s'oportú segur de responsabilitat [...] que cobresqui ses indemnisacions que se puguin derivar d'un eventual dany a ses persones causat en ocasió de sa prestació de tal assistència o servicis'.

S'assegurança de responsabilitat civil mèdica de Servibroker permet an es professional mèdic complementar s'assegurança de responsabilitat civil subscrita amb so seu respectiu col·legi professional i an es centre mèdic dissenyar sa cobertura idònia pes seus interessos amb sos capitals assegurats adequats a sa seva activitat:

 • Responsabilitat Civil Professional
 • Defensa enfront de reclamacions
 • Defensa i Fiances
 • Assessorament per requeriment per declarar com a testimoni i per s'elaboració d'informes, per via judicial
 • Pagament de costes i despeses judicials i extrajudicials
 • Informes Pericials
 • Activitat Docent
 • Responsabilitat Civil d'Explotació i Locativa
 • Responsabilitat Civil Patronal
 • Inhabilitació Temporal Professional
 • Protecció de Dades
 • etc.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar es segur de responsabilitat civil metgessa que necessita.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!