Assegurança tot risc construcció

Constructors, contractistes, promotors i propietaris d'obres d'edificació (naus industrials, col·legis, hospitals, vivendes, pàrquings, etc.) i obra civil (carreteres, ponts, obres marítimes, etc.) necessiten protegir-se enfront de ses pèrdues o danys potencials que puguin sofrir ses obres de construcció d'ençà que comencen ses obres fins a sa seva entrega an es propietari o promotor

S'assegurança tot risc de sa construcció de Servibroker li ofereix una cobertura flexible capaç de respondre a ses necessitats específiques de cada projecte:

 • Riscs bàsics: Incendi, explosió, caiguda des llamp o impacte; Robatori i espoliació; Danys per aigua. Fenòmens de sa naturalesa.
 • Enfonsament i corriment de terres, despreniment de roques, inundacions, embats de mar, terratrèmols i erupcions volcàniques, etc.
 • Riscs inherents a s'execució de ses obres per errors de disseny, defecte en materials i mà d'obra.
 • Danys a s'obra durant es període de manteniment posterior a sa finalisació de s'obra.
 • Danys a equips i maquinària de construcció; Efectes personals dets empleats.
 • Despeses de demolició, remoció de ruïnes i extinció d'incendis.
 • Despeses per hores extraordinàries o transports urgents.
 • Béns preexistents o propietats adjacents; Documents.
 • Responsabilitat civil extracontractual dets assegurats.
 • Vaga, motí i commoció civil; Terrorisme.
 • Pèrdua de beneficis anticipats produïda per un risc cobert.
 • En general, qualsevol risc imprevist no exclòs de sa pòlissa.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar es segur tot risc construcció que necessiti es seu projecte de construcció.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!