Assegurança decenal danys

Sa qualitat de s'edificació és fonamental pes propietaris, promotors i constructors, i est és un àmbit en es qual ses responsabilitats són solidàries:

  • sa responsabilitat dets arquitectes, projectistes, enginyers, etc., està circumscrita an es projectes en què participen.
  • sa Llei d'Ordenació de s'Edificació obliga an es promotors de vivendes a assumir, durant 10 anys, per tots es defectes de construcció que posin en compromís s'estabilitat d'aquells edificis destinats a ús residencial.

S'assegurança de garantia decenal de danys a s'edificació de Servibroker li ofereix sa tranquil·litat de disposar d'una cobertura flexible adaptable a ses necessitats des seu projecte que garantisa:

  • Errors de disseny.
  • Defectes de materials.
  • Mà d'obra.
  • Errors de fonamentació i estructura.
  • Impermeabilisació de terrasses, cobertes, frontis i estanqueïtat de soterranis.
  • Renúncia d'accions contra contractista, autors des projecte i direcció facultativa.
  • Béns preexistents.
  • Revaloració de capitals i franquícies.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a seleccionar es segur decenal de danys a s'edificació que necessita es seu projecte d'edificació.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!