Assegurança avaria maquinària

Asseguri sa seva maquinària, equip o instal·lació industrial contra es danys materials conseqüència des seu funcionament intern i d'esdeveniments externs no exclosos expressament.

S'assegurança d'avaria de maquinària de Servibroker li permet assegurar màquines, aparells, instal·lacions i equips mecànics (excepte elements que se desgantes i hagin de baratar-se periòdicament) enfront de:

  • Impericia, negligència o actes mal intencionats.
  • Fenòmens elèctrics
  • Explosió.
  • Errors de disseny, de càlcul i defectes de fosa des material, de construcció o de mà d'obra.
  • Intrusió d'objectes estranys
  • Qualsevol altra causa inherent an es funcionament de sa màquina.
  • Danys ocasionats per robatori, incendi, llamp, explosió estranya a sa màquina, enfonsament, despreniment de roques o llenegada de terres, etc.
  • Reintegrament de ses despeses extraordinàries de reparacions urgents i escombra.
  • Sinistres de caràcter extraordinari deguts a fets polítics o a ses forces de sa naturalesa coberts pes Consorci de Compensació d'Assegurances

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a dissenyar es segur d'avaria de maquinària a mesura de ses seves necessitats.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!