Assegurança danys empresa

Ses empreses de qualsevol dimensió estan exposades a sofrir danys materials mentres se construeixen, a ses seves oficines, a ses seves instal·lacions industrials i comercials, durant s'enviament des seus productes manufacturats, etc. Es danys materials poden afectar tant es seu compte d'explotació que provoquin es cessament de s'activitat. Ses assegurances de danys per empreses de Servibroker li ofereix un ampli ventall de solucions asseguradores per protegir es seus actius empresarials:

​

Visiti ses pàgines de cada segur i si necessita més informació contacti amb Servibroker. L'ajudarem a dissenyar es pla d'assegurances de danys materials que necessita sa seva empresa.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!