Serveis Empresa

Es seu equip humà, patrimoni i inversions són actius de sa protecció des quals depèn sa supervivència de sa seva empresa.

Es servicis Servibroker per empreses aporten es valor de sa nostra experiència i professionalitat an es seu projecte empresarial:

 • Auditoria de riscos: análsis des riscs potencials an es quals està exposada sa seva empresa.
 • Disseny i gestió de programes d'assegurances: disseny de sa cobertura d'assegurances adequada an es seu projecte.
 • Selecció de ses companyies de segur idònies, i negociació de condicions i cobertures.
 • Gestió de Sinistres: vetlant sempre pes seus interessos.
 • Gerència de Riscos: disseny i implementació de sa política de gestió riscs de sa seva organisació.

A Servibroker li oferim un ampli ventall d'assegurances d'empresa per ajudar-li a protegir an es seus actius empresarials:

 • Danys materials
 • Pèrdua de beneficis
 • Responsabilitat civil general
 • Responsabilitat civil professional
 • Responsabilitat civil consellers i directius (D&O)
 • Col·lectius vida i accidents
 • Col·lectius assistència sanitària
 • Planes de Jubilacions/Pensions
 • Comerç i Oficines
 • Transporti de mercaderies
 • Flotes de vehicles
 • Avaria de maquinària
 • Equips electrònics
 • Tot risc de construcció

Visiti ses pàgines de cadascun de ses nostres assegurances i contacti amb Servibroker. l'ajudarem a dissenyar es Programa d'Assegurances que necessita sa seva empresa.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!