Assegurança de vida autònoms

S'assegurança de vida permet que sa seva família mantengui es nivell de vida si Un. faltada o queda invàlid per accident o malaltia: es capital assegurat cobreix despeses, paga hipoteca, garantisa ses despeses d'educació des seus fills, permet fer front a s'impost de successions sense haver d'alienar es patrimoni familiar, etc. Pensi que si ses pensions públiques de viudetat i orfandat ja són escasses pes treballadors per compte d'altri, pets autònoms no són millors.

S'assegurança de vida de Servibroker per autònoms protegeix a sa seva família, es seu patrimoni, i a vostè. Garantisa rebre un capital en cas que un accident o malaltia produesqui:

  • defunció
  • invalidesa total i permanent
  • doble capital en cas de mort / invalidesa total i permanent per accident
  • triple capital en cas de mort / invalidesa total i permanent per accident de circulació
  • pot incloure't prestació addicional en cas de defunció o invalidesa total i permanent per vostè i es seu cònjuge
  • malalties greus
  • despeses de sepeli
  • etc

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a definir què assegurança de vida s'ajusta a ses seves necessitats personals i familiars.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!