Serveis Autònoms

S'autònom és es treballador més afectat econòmicament a nivell personal i familiar, en cas d'accidents o malalties que li impedesquin exercir amb normalitat sa seva activitat. També està més exposat an es risc d'un accident de circulació posat que se desplaça amb major freqüència per atendre an es seus clients, i utilisa en major mesura mitjans de transport públics i privats. En Servibroker li oferim un conjunt de solucions d'assegurança per autònoms que complementen ses prestacions públiques i que li permeten cobreixen ses seves necessitats econòmiques en cas d'accident o malaltia:

Visiti ses pàgines de cada assegurança i, si necessita més informació, contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar es segur que millor s'ajusti a ses seves necessitats personals i familiars.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!