Política de Privacitat

Mitjançant aquest avís, Servibroker Perelló informa als usuaris del seu lloc web sobre la seva Política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Servibroker Perelló les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per Servibroker Perelló per mitjà de la seva xarxa de llocs web. Servibroker Perelló es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, Servibroker Perelló anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per Servibroker Perelló , sent aquesta titular i responsable del seu propi fitxer. Amb aquest objecte, Servibroker Perelló proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de protecció de dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que Servibroker Perelló procedeixi al tractament automatitzat de les seves dades personals. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, tret que s'indiqui una altra cosa.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb Servibroker Perelló , la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'usuari decideixi subscriure's, donar-se d'alta, o utilitzar l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels usuaris, l'estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per o a través de Servibroker Perelló actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades personals inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que l'usuari no queda obligat a contestar.

Servibroker Perelló ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Servibroker Perelló . Això no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com tenen reconegut el dret a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Servibroker Perelló a través del correu electrònic gecose@gecose.es o per escrit en l'adreça: Bisbe Llompart, 40 Local 17-07300 Inca (Balears). Servibroker Perelló no cedirà les dades personals a tercers, tret que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari, i sempre amb l'única intenció de poder realitzar el servei sol·licitat.

Servibroker Perelló utilitza cookies i sessions d'usuari quan es navega per la seva xarxa de llocs web. Aquestes cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Servibroker Perelló reconegui als usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que s'hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i fins i tot impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per utilitzar la xarxa de llocs web de Servibroker Perelló no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Servibroker Perelló, si ben això pot repercutir en una pitjor experiència de navegació per raons tècniques.

Per motius legals, Servibroker Perelló podrà i haurà de facilitar quanta informació li sigui requerida a les autoritats competents conforme a les lleis espanyoles en cas d'intervenir la pertinent ordre judicial, la qual només es dóna quan un jutge té ferma sospita que l'usuari ha realitzat activitats il·legals. Sota aquest supòsit, i amb la intenció de col·laborar amb la justícia, Servibroker Perelló pot registrar i posteriorment facilitar a la policia, prèvia presentació de l'ordre judicial legalment necessària o un altre requeriment per part de les autoritats competents segons les lleis vigents a cada moment, informació relativa a l'adreça IP que identifica a la connexió de l'usuari, així com l'hora exacta de la mateixa, noms d'usuari i contrasenyes, entre altres dades. L'usuari accepta que la informació relativa a la seva IP, així com data i hora exacta, quedin associades a les activitats que realitzi a la xarxa de portals de Servibroker Perelló i siguin emmagatzemades en els seus propis servidors.