Avís Legal

Llevat que s'indiqui específicament lo contrari, s'accés an es servicis oferits per Servibroker és gratuït, si bé pot esser necessari, per qüestions de seguretat i protecció de dades o senzillament per ses característiques des servici, es registre previ. En es servicis en es quals s'usuari hagi de registrar-se i se li faciliti un accés amb una contrasenya, s'usuari serà s'únic responsable de mantenir-la en privat.

Pes mer ús des servicis oferits per Servibroker, s'usuari manifesta sa seva acceptació sense reserves de ses presents condicions generals i accepta ses restriccions d'ús des servicis que se puguin imposar en es seu moment.

S'usuari s'obliga a no utilisar es servicis per sa realisació d'activitats contràries a ses lleis, a s'orde públic i, en general, a fer un ús conforme a ses presents condicions generals. S'obliga així mateix a no utilisar aquests servicis amb intencions comercials o publicitàries excepte acord o consentiment explícit, així com a no utilisar identitats falses ni suplir ses identitats d'altres persones.

Estan especialment prohibits sa còpia i distribució de material protegit per dres d'autor o de copyright, s'enviament de correus electrònics no sol·licitats (conegut com a correu SPAM) o qualsevol tipo de comunicació similar, s'extracció de dades personals o un altre tipo d'informació o programari des nostros sistemes informàtics i en general qualsevol altra activitat que sigui contrària a sa llei, considerant que Servibroker se regeix per ses lleis espanyoles. En es cas de detectar-se a qualque usuari realisant aquestes activitats prohibides, Servibroker és lliure de pendre mesures tals com impedir s'accés a s'infractor i cancel·lar es seus comptes d'usuari (incloguent pagaments pendents si els hi hagués), i inclús segons sa gravetat alertar a ses autoritats competents o emprendre accions legals per sa compensació des dany causat.

Servibroker no serà responsable dets errors que poguessin produir-se a ses comunicacions, inclòs s'esborrat, transmissió incompleta o retards a sa remissió, no comprometent-se tampoc an es fet que sa xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc podrà esser responsable en cas que un tercer, infringint ses mesures de seguretat establides per Servibroker, accedesqui an es missatges, col·loqui virus informàtics o produesqui qualsevol altre tipo de dany en es sistema informàtic que pugui repercutir en es seus usuaris. Servibroker ha adoptat una Política de protecció de dades de caràcter personal, incloguent es registre de ses mateixes a s'Agència de Protecció de Dades, però no pot garantisar sa invulnerabilidad absoluta des seus sistemes de seguretat, ni pot garantisar sa seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades a sa seva transmissió a través de sa xarxa. Encara que posa tots es seus esforços en això, Servibroker no pot garantisar sa licitud, fiabilitat i utilitat des contenguts i servicis, així com tampoc sa seva veracitat o exactitud.

Servibroker no controla ni garantisa s'absència de virus informàtics en es servicis manllevats per tercers que puguin produir alteracions en es seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en es documents i fitxers electrònics emmagatzemats en es seu sistema informàtic. Servibroker ofereix una considerable quantitat d'enllaços en altres pàgines web com a complement a sa seva oferta informativa i de servicis. No obstant això no pot fer-se responsable de s'informació, productes o servicis que se pugui trobar a ses direccions d'Internet que no siguin directament propietat de Servibroker.

Servibroker està mancat de medis per controlar s'utilisació que ets usuaris fan des portal, i per tant no garantisa que ho facin de forma conforme a ses presents condicions generals, si bé prendrà ses mesures necessàries en cas de descobrir aquestes activitats ilegítim.as, entre ses quals figuraria s'interrupció des servici oferit a s'infractor.

Servibroker se reserva es dret de deixar de manllevar qualsevol des seus servicis, bastant per això comunicar-ho a través des mateix medi amb un preavís de quinze dies. Se reserva, així mateix, es dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, sa presentació i condicions des servici, així com es servicis i ses condicions requerides per sa seva utilisació. Servibroker podrà, en qualsevol moment, modificar ses presents condicions generals o introduir noves condicions d'ús, inclòs es cessament de sa gratuïtat, amb caràcter no retroactiu.

S'usuari accepta que ses dades personals per ell facilitats o que se facilitin en es futur a Servibroker puguin esser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, conforme a sa seva Política de protecció de dades de caràcter personal. S'usuari, amb expressa renúncia an es seu propi fur, accepta com a legislació rectora de ses presents condicions s'espanyola i se sotmet per sa resolució de quants litigis poguessin derivar-se de ses mateixes an es Jutjats i Tribunals de Balears.